Tư vấn chiến lược - HLT GROUP

Trang chủ

Dịch vụ

Đầu tư phát triển

1. Kết hợp mô hình vừa tư vấn, xây dựng hệ thống quản trị vừa tham gia đầu tư vào doanh nghiệp được tư vấn: Cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro với doanh nghiệp được tư vấn.
2. Đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp khởi nghiệp.
3. Kết nối các nguồn lực: Quỹ đầu tư, tổ chức đầu tư vào doanh nghiệp.