Tư vấn chiến lược - HLT GROUP

Trang chủ

Dịch vụ

Tư vấn tuyển dụng nguồn nhân lực

1. Tư vấn rà soát, đánh giá lại hệ thống tuyển dụng hiện tại của doang nghiệp.
2. Tư vấn xây dựng hệ thống tuyển dụng nhân sự cho phù hợp với chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, chiến lược nhân sự và thực tế của doanh nghiệp.
3. Tư vấn xây dựng yêu cầu tuyển dụng để chọn được ứng viên phù hợp.
4. Tư vấn tuyển chọn ứng viên: Đăng tuyển và sàng lọc hồ sơ ứng viên; Tham gia phỏng vấn và tư vấn tuyển chọn ứng viên.
5. Tư vấn theo dõi đánh giá sự hội nhập và phù hợp của ứng viên sau khi trúng tuyển thử việc.
6. Huấn luyện, đào tạo và kèm cặp về chuyên môn và kỹ năng cho cán bộ/những người làm nghề nhân sự tại doanh nghiệp.