Tư vấn chiến lược - HLT GROUP

Trang chủ

Dịch vụ

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

1. Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp 

2. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp: Tái cấu trúc sở hữu, danh mục đầu tư; Quản trị; Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh.

3. Xây dựng và quản trị chiến lược: Áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC để quản trị chiến lược

4. Xây dựng và quản  chiến lược cấp chức năng: Nhân sự, Sale & Marketing, Đầu tư, Thương hiệu, Tài chính.

5. Xây dựng và quản trị văn hóa doanh nghiệp