Tư vấn chiến lược - HLT GROUP

Trang chủ

Dịch vụ

Tư vấn quản trị và phát triển nguồn nhân lực

1.Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp: Báo cáo phân tích nguồn nhân lực (7S, HRWS); Lựa chọn chiến lược HR; Xây dựng triết lý nhân sự; Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực; Hệ thống chính sách; Hệ thống quy trình và chương trình phát triển nguồn nhân lực.
2. Tư vấn tái cấu trúc hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho phù hợp với tái cấu trúc tổng thể và chiến lược của doanh nghiệp.
3. Tư vấn xây dựng Đội ngũ Hội đồng quản trị và Ban điều hành phù hợp với định hướng chiến lược.
4. Xây dựng đội ngũ kế nhiệm và chuyển giao quyền lực.
5. Tư vấn xây dựng hệ thống tổ chức nhân sự: Xây dựng bộ chức năng nhiệm vụ; Sơ đồ tổ chức, sơ đồ điều hành; Định biên nhân sự; Dòng chảy công việc; Mô tả công việc và các quy trình/quy chế vận hành chính yếu của quản trị nguồn nhân lực.
6.Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự.
7. Tư vấn quản trị rủi ro và giải quyết tranh chấp quan hệ lao động.