Tư vấn chiến lược - HLT GROUP

Trang chủ

Dịch vụ

Ươm tạo doanh nghiệp

1. Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp theo mô hình quản trị tinh gọn và chuyên nghiệp ngay từ đầu.
 
2. Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị, xây dựng đội ngũ quản lý, điều hành cho phù hợp với từng yêu cầu của các quỹ đầu tư để thu hút vốn và nguồn lực đầu tư từ bên ngoài.
 
3. Đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp ươm tạo.